Patiko? Pasidalinkite!

Gerb. Patriotai, puikiai  kalbate ir darote gerą tautinę informaciją jaunimui ir visiems dabartiniams tautiečiams. Tačiau, malonėkite suprasti, kad:

1. AISČIAI buvo mūsų protėviai ligi pat 1854 metų, kol žydas, pataikaudamas vokiečiams, paskelbė mus PABALUSIAIS – BALTAIS,  TARTUM MES BŪTUME NE BALTAODŽIAIS.

2. Ligi 1386 metų mūsų tautoje gyvavo prigimtinė tautinė religija senoji KRIKŠČIONYBĖ- TIKĖJIMAS VIENINTELIU PASAULIO IR ŽMONIJOS TVĖRĖJU. Mūsų tautoje gyvavo labai skaitlinga ir galinga religijos ir dorovės skleidėjų ir prižiūrėtojų, išminčių – tautos vienytojų Krivių ir Vaidlučių.

Tai Jų dėka mūsų tautos  tarminės gentys buvo vienijamos į vieną galingiausią Europoje AISČIŲ TAUTĄ, vėliau pradėta vadinti ir LIETUVIŲ TAUTA. Ir tik dėka šių tikrųjų PATRIIJOTŲ, mūsų tarminės tautelės, šventikų suvienytos į vieną Aisčių – Lietuvių tautą,  visus 7500 metų galėjo išlikti neįveikiama jokių priešų. Ir tik apgaulės keliu lenkų katoliksų vyskupai drauge su Vatikano Valdovu, apvesdindami Jogailą, privertė jį išdavikiškai pradėti lietuvių tautos krikštą nuo 1386 metų. Lenkams – katoliksams KRIKŠTYTOJAMS – IR VANDALAMS ĮSIVERŽUS Lietuvon buvo pirmiausiai išžudyta 100 000 Krivių ir Vaidilučių, sunaikintos mūsų šventovės, išžudyti milijonai besipriešinusių krikštui lietuvių, ir užgrobtos jų žemės  ir turtai. Lenkų didikai iš Lietuvos išvogė ir išvežė visus mūsų valstybinius dokumentus, archyvus, ir paslėpe Zakopanės kalnų slėptuvėse.Išvogė viską ką tik galėjo ir išgabeno Lenkijon. Dėl to nebeliko mūsų senosios istorijos.

3. Malonėkite suprasti, kad žydų sukurtą kitų tautų išnaudojimo KATOLIKSŲ RELIGIJĄ, pradėjo skleisti apipjaustytieji žydai- judėjai, rabinų verčiami. Jie JUDĖJAI  nuo 350 metų ligi 996 metų šeiminkavo VATIKANE, pasikeitę žydiškus vardus į biblijinius. Ir tik nuo X a pabaigos iš Vatikano JUDĖJUS išvaikė germanų imperatorius Otto II, PASKELBĘS savo PUSBROLĮ vokietuką BRUNONĄ – šv.Tėvu Gregoriju V- tuoju. 850 metų Vatikane šeiminkavo germanai, jie ir kūrė inkvizicijas ir Kryžiaus grobuoniškus karus, kai , prisidengą Vatikano kryžiumi, užgrobdavo kitatikius ir pakrikštydami juos KATOLIKSAIS, imdavo žiauriai išnaudoti, 22 milijonus kitatikių nužudė tie tironai – katalikybės įtvirtinimui. Tą patį padarė ir su LIETUVIAIS PER 630 METŲ. Tačiau, Jūs gerai pastebėjote, kad su Katoliksais į Lietuvą įslinko ir judėjai- alkoholio SKOLON 7 METAMS platintojai – mūsų tautos nuodytojai. Taip katoliksai lenkų vandalai drauge su judėjais- nuodytojais per  630 metų – per  25 lietuvių kartas į mūsų tautos smegenis įdiegė VERGIŠKĄJĮ ALKOHOLIKŲ SINDROMĄ. Jie tai tęsia ligi šių dienų. Štai dėl ko mūsų tautoje didžiausias alkoholizmas pasaulyje. Nebūtų to, jei mūsų išrinktieji visomis priemonėmis mažintų alkoholio sklaidą lietuvių tarpe. Tačiau mums būtna susigrąžinti SAVĄJĄ DOROVINĘ RELIGIJĄ – TIKĖJIMĄ TVĖRĖJU, ATKURTI MŪSŲ TAUTOS VIENYTOJUS KRIVIUS IR VAIDILUTES, KAD JIE ATNAUJINTŲ SAVĄJĄ VEIKLĄ MŪSŲ ŠEIMOSE, VAIKŲ DOROVINIAME AUKLĖJIME, TAUTOS VIENIJIME.

4. Pagaliau, mūsų Tauta 1537 n.e. metais išleistame Pirmajame Lietuvos DK Statute įrašė 7037 metus nuo pasaulio sutvėrimo. Ar Jūs įsivaizduojate, kokia sena mūsų tauta? Ir kodėl mes nesididžiuojame tuo? Kodėl Jūs tuo nesididžiuojate ? Ar Jums tai ne svarbu?  Nepamirškite, MŪSŲ KALENDORIAUS NEI VIENAS LIETUVOS VALDOVAS NEATŠAUKĖ. Tik okupantas Petras I-sis 1700n.e.metais –   7208 LDK metais visoje Rusijos imperijoje atšaukė senąjį metų skaičiavimą ir pataikūniškai Vakarams ir Vatikanui perėjo prie Europinio metų skaičiavimo.

Aistis Krivaitis


Patiko? Pasidalinkite!