Patiko? Pasidalinkite!

Lietuvos Respublika tampa priklausoma nuo išorės politikos veiksnių ir todėl darosi vis labiau pažeidžiama. Šiandien mūsų valstybė realiai nebeturi savarankiškos politikos krypčių ir net nebando jų formuluoti.

Valdžia tolsta nuo nacionalinės politikos sampratos, garbina globalizmą, kuris yra tikrų tikriausia neokomunizmo ideologija. Šiai ideologijai yra pajungta ir lojaliai tarnauja visa šalies politinė sistema.

Globalizmo įsigalėjimas tai – nuožmūs korporacijų interesai, beatodairiškas pelnas ir dominuojantis vartotojiškumas, nepaisant valstybių sienų, vertybių ir pasaulėžiūrų. Jis naikina gamtinę aplinką, žudo kultūrą plačiąja prasme, palikdamas po savęs nuskurdintas tautas ir beteisiškumo zonas.

Lietuvos piliečiai jau nebėra savo valstybės šeimininkai. Pasak šviesios atminties Romualdo Ozolo, „nesame todėl, kad valstybę nusavino valdžios, piliečius palikdamos lauke už durų. Belskis nesibeldęs – negirdi. Nesiklauso. Pasistaipę, patrypčioję piliečiai kraunasi lagaminus, traukia į oro uostus ir kuriasi Atlanto pakrantėse arba pamažu merdėja senstančioje Lietuvoje.“

Ši realybė bado akis kiekvienam mąstančiam žmogui, tačiau ne įvairaus lygmens valdžiose įsitvirtinusiai privilegijuotųjų klasei ir institucijų biurokratijai.

Kodėl lietuvių tauta tapo savo valdžių įkaitė ir yra priversta klaidžioti savo pasirinkimuose, tariamų vertybių ir netikrų tradicijų maišatyje, vienareikšmiai lengvų atsakymų čia nėra ir negali būti.

Visų pirma, nacionalinę politiką reikia apvalyti nuo apnašų, susitelkti ties svarbiausiais, sakyčiau principiniais valstybės raidos klausimais, tik tuomet horizonte imtų ryškėti tikroji padėtis bei naujos galimybės. Galbūt rastųsi viltis, kurios šiandien mums taip trūksta.

Demokratinė valstybė negali egzistuoti be solidarios visuomenės, tačiau akivaizdu, jog solidarumas, perfrazuojant Lietuvos banko valdybos pirmininko pasakytus žodžius – „ne šio globalaus pasaulio dimensija“.

Lietuvos interesai lengva ranka dedami ant Europos Sąjungos derybų stalo. Atsisakydami dalies savo suvereniteto, kaip to reikalavo stojimo sutartis, iš tiesų esame patekę į sudėtingą labirintą, atsidūrę globalizmo galios taikiklyje.

Šiandien mūsų valstybė nebegali turėti Europos Sąjungos teisei prieštaraujančių nacionalinių teisės aktų. Kiekvienas respublikos pilietis ilgainiui bus verčiamas Europos Sąjungos piliečiu. Tik laiko klausimas, kada nacionalinė pilietybė mūsų valdžios rankomis bus nureikšminta ir nustumta į paribius. „Globali Lietuva“ – tik viena iš gerai užmaskuotų protų pavergimo definicijų.

Esame liudininkai, koks virsmas ištiko mūsų nacionalinę valiutą litą. Dar ir dar kartą reikėtų prisiminti, kad dėl Lietuvos įjungimo į euro zoną ir euro įvedimo nebuvo surengtas tautos plebiscitas, nors ne vieną kartą tokį reikalavimą asmeniškai teikiau tuometės valdančiosios koalicijos politinei tarybai.

Taip atsitiko, kad lengvabūdiškas nacionalinės valiutos atsisakymas yra bene labiausiai matomas tautos suverenių galių ignoravimo pavyzdys, skaudžiai palietęs kiekvieną iš mūsų.

Žmogus privalo tėvynėje turėti galimybę savo laisvai pasirinktu darbu užsidirbti pragyvenimui. Deja, dėl mūsų valdžios rankomis šiurkščiai įvykdytos globalizmo interesų invazijos daugelis lietuvių pateko į skurdo ir socialinės atskirties pilkąją zoną.

Nacionalinės Konstitucijos 125 straipsnio formuluotė, jog „Lietuvos Respublikoje centrinis bankas yra Lietuvos bankas, kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei“, tėra tuščia ir nieko nereiškianti. Europos centrinis bankas turi visišką pinigų politikos kontrolę, o nacionaliniai centriniai bankai yra tik šios institucijos padaliniai.

Nacionalinės institucijos šiandien atrodo gan bejėgiškai kilus skandinaviškų bankų „Swedbank“ ir „Danske Bank“ milijardinių sumų plovimo skandalui.

Mūsų tauta turi pamatinius vertybinius pagrindus, kurie galėtų įprasminti jos ateitį tautų Europoje, jos dvasinė jungtis – solidarumas.

Kaip yra pasakęs Romualdas Ozolas „pavergta tauta į klausimą vienybė su kuo atsako lengvai ir paprastai: vienybė su tais, kurie kalba viena kalba, gyvena teritorijoje, kuri leidžia susisiekti ir bendrauti, išpažįsta vienodas vertybes (pripažįsta tradicijas) ir turi vieną ir tą pati tikslą – laisvę nuo išorės pavergėjų (nepriklausomą valstybę).

Šiandien turime suvokti, jog Europos Sąjunga tampa didžiulės globalizmo invazijos zona, kurioje kyla pavojus ne tik nacionalinei raiškai, kultūros vertybinėms tradicijoms, bet ir ištisoms tautoms. Taip pat ir lietuvių

Kaip alternatyvą šiai katastrofai matau kontrglobalizmą – kieto pasipriešinimo politiką, kuris turi užgimti nacionalinių valstybių naujuose politiniuose dariniuose.


Patiko? Pasidalinkite!