Patiko? Pasidalinkite!

Kristina Mogilaitė

Kiek anksčiau jau buvo cituotos programinės nuostatos iš Senojo testamento apie paminklų griovimą ir miškų kirtimą. Ten tokia švelni programa buvo surašyta, kaip sakytų tam tikro laikotarpio istorikai – programa minimum.

Antrajame įstatyme (Deuteronomy) 7 dalyje pasisakoma šiek tiek rimčiau, tai jau pavadinčiau programa maksimum:

„Kai Viešpats, tavo Dievas, bus tave įvedęs į žemę, kurios paveldėti įeini, ir, kai jis bus tavo akivaizdoje išnaikinęs daug tautų: Hetiečius, Gergeziečius, Amoriečius, Kananiečius, Peresiečius, Heviečius ir Jebusiečius, septynias tautas, daug gausingesnes už tave ir stipresnes negu tu, ir, kai Viešpats, tavo Dievas, bus jas tau padavęs, išgalabysi jas visas iki vienam. Nedarysi su jomis sandoros ir nepasigailėsi, ir nesigiminiuosi su jomis per moterystes. Savo dukterų neduosi jų sūnums nei jų dukterų neimsi savo sūnums, nes jos suvedžios tavo sūnus, kada nebesektų manęs, bet verčiau tarnautų svetimiems dievams. <…> Taigi, priešingai, štai ką jiems darysite: jų altorius sugriausite, sulaužykite statulas, iškirskite girias ir sudeginkite drožtus paveikslus. <…> Be to, Viešpats, tavo Dievas, siųs jiems širšuolių, kolei neišnaikins ir nepražudys visų, kurie nuo tavęs ištrūks ir galės pasislėpti. Nebijosi jųjų, nes Viešpats, tavo Dievas, yra tavo tarpe, Dievas didis ir baisus; jis išgaišins šitas tautas tavo akivaizdoje pamažu ir dalimis. Negalėsi jų išnaikinti vienu sykiu, kad kartais nepadaugėtų prieš tave laukiniai žvėrys. Viešpats, tavo Dievas, juos paduos tavo akivaizdoje ir užmušinės, kolei nebus visiškai išnaikinti. Paduos į tavo rankas jų karalius, ir išdildys jų vardus po dangumi; nė vienas negalės tau priešintis, kolei jų nesunaikinsi…”.

Tas yra atvirai rašoma žydų gojams (ne žydams) skirtoje pašvelnintoje Toros versijoje – Senajame testamente, kuris yra sudedamoji biblijos dalis. Galima tik įsivaizduoti, kokių įdomybių yra parašyta originalo kalboje Toroje, skirtoje žydams, mokantiems ir žinantiems, kaip skaityti Torą.

Paprašykite kunigų paskaityti šias dalis per mišias bažnyčiose, o dar geriau pakomentuoti Europos istoriniame kontekste, nes iš kurgi galėjo atsirasti tokia Toros sekėjų populiacija ir koncentracija, kad net išvežimas dalies į Izraelį lažo atlikti nei kiek skaičiaus nesumažino, o tik pagausino, sprendžiant ką rodo per TV… Beje, Kanaanas, minimas Senajame testamente, kaip Izraeliui pažadėtoji žemė, mano asmenine nuomone yra tam tikruose sluoksniuose dar vadinamas Europa, toks aka slapyvardis… na, žinote, kaip Landsbergis – Žemkalnis ar Cukerman – Sacharov, Bronštein – Trockij ir t.t. Su geografija ir istorija lygiai tas pats…

Taigi, užėjus Toros autorių tautai į kokį kraštą, ši programa maksimum turi būti vykdoma: keičiama istorija, griaunami ir naikinami istoriniai artefaktai, klastojami istoriniai artefaktai, kertami miškai tiesiogine ir alegorine prasme, kaip užimtos teritorijos resursų ir gyvybinės energijos naikinimas. Toliau turi būti galabijami kitataučiai, neskubant ir pamažu.

Panašu, kad tai, kaip tai aprašyta, dabartės gali būti vykdoma per mediciną.

tora

Vien dabartinis medikų simbolis su ta gyvate apsivijusia lazdą (Mozės lazda, Kaducėjus ir Bafometo skeptras) kažkame su šešiais spinduliais turėtų aiškiai rodyti su kuo žmonės susiduria. „Pamažu ir dalimis”.

O juk ir medicina yra tapusi daugiau nei religija: ji žmones pasitinka ką tik gimusius ir dažniausiai išlydi į aną pasaulį per reanimacijos skyrių ar kitokias „sveikatinančias” procedūras. Be gimimo ar mirties liudijimo nesi joks žmogus šiame pasaulyje ir negali susitvarkyti formalumų po mirties…

Vaidas Žemaitis

Štai jums video pavyzdys iš Žemaitijos, kuris turi labai įdomią istoriją. Vaizdo medžiagoje matyti kaip Žemaitijoje kertamos jaunos girios, svarbiausi yra tai, kad, tik pradėjus kirsti šią girią, jos savininką subadė jo paties jautis ir jis sunkios būklės guli ligoninėje.

Taigi ką mes matome šiandien, ogi viskas einasi pagal planą, patys savo rankomis kertame savo girias, patys save nuodijame ir sistemingai naikiname.

Būkime vieningi paremti g


Patiko? Pasidalinkite!