Patiko? Pasidalinkite!

Seimo Etikos ir procedūrų komisija rugsėjo 11 d. posėdyje priėmė sprendimus dėl Senovės baltų religinės bendrijos „Romuva“ skundo

Komisija, svarstydama Senovės baltų religinės bendrijos „Romuva“ skundą priėmė sprendimą, kuriuo “Sorošo – Landsbergistų” atstovas, Seimo narys Žygimantas Pavilionis buvo pripažintas pažeidęs Valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnyje nustatytus pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, padorumo ir pavyzdingumo principus bei įpareigotas viešai paneigti paskleistus žinomai neteisingus duomenis apie bendriją „Romuva“, pasakytus 2019 m. birželio 27 d. Seimo plenariniame posėdyje:

Ž. PAVILIONIS(TS-LKDF). La­bai ačiū. Aš siū­ly­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į ge­o­po­li­ti­nius ir tei­si­nius ar­gu­men­tus, ku­riuos ger­bia­mas M. Ma­jaus­kas įvar­di­no. Ne­už­mirš­ki­me, kad Ru­si­jos KGB nuo­sek­liai nuo so­vie­ti­nių lai­kų da­rė vis­ką, kad pa­go­ny­bė Lie­tu­vo­je su­stip­rė­tų. Pa­skai­ty­ki­te A. Du­gi­no raš­tus. Jis aiš­kiai įvar­di­na, kad krikš­čio­ny­bė yra vie­nas iš tų ak­me­nų, ku­riuos rei­kė­tų Lie­tu­vo­je su­nai­kin­ti, tai bu­vo ir par­ti­za­ni­nio ju­dė­ji­mo at­ra­ma. To­dėl aš ma­nau, kad no­rė­da­mi ar ne­no­rė­da­mi, są­mo­nin­gai ar ne­są­mo­nin­gai šiuo me­tu tie, ku­rie tei­kia šį pro­jek­tą, tie­siog vyk­do Krem­liaus in­struk­ci­ją. Vyk­do­te tai, apie ką A. Du­gi­nas ra­šė sa­vo kny­go­se la­bai stam­biu šrif­tu.

Taip pat pa­gal­vo­ki­te apie mū­sų san­ty­kius su Len­ki­ja. Ne­tru­kus vi­si va­žiuo­si­me Liub­li­no uni­ją mi­nė­ti. Pa­gal­vo­ki­te apie tai, kaip bū­tu­mė­te pa­žiū­rė­ję po­pie­žiui į akis, nes ban­dė­te šį įsta­ty­mą prieš me­tus pri­im­ti, bet, ma­tyt, su­si­gė­do­te. Pa­gal­vo­ki­te apie tuos ge­o­po­li­ti­nius as­pek­tus, ku­rie tik­rai bus pa­nau­do­ti. Mes bū­si­me iš­juok­ti vi­sa­me krikš­čio­niš­ka­me pa­sau­ly­je, nes mes, aiš­ku, bū­si­me uni­ka­lūs tuo. Taip pat pa­gal­vo­ki­te apie bū­si­mą Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo by­lą, ku­riai, aš ma­nau, tik­rai su­rink­si­me pa­ra­šus, nes tas nuo­sta­tas, ku­rias mi­nė­jo My­ko­las, jūs aki­vaiz­džiai pa­žei­džia­te.

Kodėl niekas nepriverčia šiam veikėjui pasitikrinti psichikos būsenos, nes aktvaizdžiai šis  žmogus jau keletą metų kliedi nesąmones apie Rusiją ir visur mato Putino pėdsakus?

BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!