Patiko? Pasidalinkite!

Rugsėjo 24 d. Seimas po pateikimo priėmė nagrinėjimui Seimo nario Zbignevo Jedinskio prieš metus su signataru Zigmu Vaišvila paruoštus Seimo rinkimų, Prezidento rinkimų, Europos parlamento narių rinkimų ir Savivaldybių rinkimų įstatymų pataisų įstatymų projektus, pagal kuriuos kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, turės deklaruoti savo bendradarbiavimą ne tik su buvusios TSRS ir TSRS sąjunginių respublikų specialiosiomis tarnybomis, bet ir su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis.

Seimas privalėjo svarstyti šių įstatymų pakeitimo projektus, nes Z. Jedinskis surinko 29 Seimo narių, parėmusių šią iniciatyvą, parašus.

„Pri­ėmus įsta­ty­mų pa­tai­sas bū­tų už­tik­rin­ta, kad kan­di­da­tui nu­slė­pus nuo rinkėjų slap­tą ben­dra­dar­bia­vi­mą su už­sie­nio vals­ty­bės spe­cia­lio­sio­mis tarnybomis fak­tus man­da­tas bū­tų pa­nai­ki­na­mas Rin­ki­mų įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka“, – pristatydamas projektą kalbėjo Z. Jedinskis.

„Už“ balsavo 79 Seimo nariai, „susilaikė“ 8, „prieš“ buvo tik viena Seimo narė – žalioji valstietė Virginija Vingrienė.

Šio klausimo svarstymas numatytas šių metų lapkričio 21 d.

„Pasveikinkime vieni kitus su šia naujiena – daug svarbiau yra žinoti, kurie politikai dabar bendradarbiauja su dar egzistuojančių užsienio valstybių šiuo metu veikiančiomis specialiosiomis tarnybomis, nei tai, kas buvo prieš 30-60 metų“, – visuomeniniuose tinkluose parašė Z. Vaišvila.

Prieš balsuojant pasisakė Seimo narys Artūras Skardžius.

„Iš­ties bu­vu­sių ka­gė­bis­tų tur­būt ne­bū­na, kaip ir ki­tų tar­ny­bų bu­vu­sių at­sto­vų. Jūs sa­vo spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo­te ir ro­dė­te skaid­res čia pra­ėju­sią savai­tę, kad du Sei­mo na­riai, pa­sak kai ku­rių šal­ti­nių, dir­bo ki­tų vals­ty­bių tarny­boms. Ką jūs pla­nuo­ja­te ini­ci­juo­ti dėl šių ko­le­gų Sei­mo na­rių? Ro­dos, ponas V. Ba­kas ir po­nas L. Kas­čiū­nas bu­vo pa­mi­nė­ti“, – kalbėjo A. Skardžius.

Buvęs žaliasis valstietis Povilas Urbšys nors ir išreiškė tam tikrus nuogastavimus, tačiau palaikė įstatymo projektą.

„Aš tik­rai esu už, kad tai, kas yra sle­pia­ma, bū­tų iš­trauk­ta į die­nos švie­są. Bet yra toks la­bai dvi­pras­miš­kas įspū­dis, nes ini­cia­to­rius dar kar­tą no­ri į Sei­mo darbo­tvarkę įra­šy­ti klau­si­mą, su­si­ju­sį su tais, ku­rie yra pri­si­pa­ži­nę. Man at­ro­do, iš tik­ro toks sau­gik­lis tu­rė­tų bū­ti ir tiems, ku­rie pri­si­pa­ži­no ir ne­pri­si­pa­ži­no, bet kar­tu, man at­ro­do, rei­kė­tų dar pa­tiks­lin­ti svars­ty­mo me­tu, ar da­bar­ti­nė įstatymo nuo­sta­ta ne­ap­ima ir pri­si­pa­ži­nu­sių, kad jie yra nu­ro­dę ben­dra­dar­bia­vi­mą“, – teigė P. Urbšys.

Buvęs Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Vytautas Bakas (kuris viešojoje ervėje ir buvo minimas kaip vienas iš tų už pinigus tarnaujančių kitų valstybių specialiosioms tarnyboms) nors ir stengėsi atrodyti ramus ir geros nuotaikos bei balsavo už, tačiau aiškiai matėsi politiko vidinis nerimas.

„Landsbergistų” atstovas Laurynas Kasčiūnas, kurio pavardė taip pat buvo nuskambėjusi tame pačiame sąraše, kurioje yra ir V. Bakas, balsavimo metu Seimo salėje nebuvo.

Kaip žinoma, abu veikėjai – V. Bakas ir L. Kasčiūnas – labiausiai pasižymi tuo, kad labai aršiai ir be jokių kompromisų kovoja su vis labiau agresyvėjančios Rusijos grėsmėmis.

ekspertai.eu


Patiko? Pasidalinkite!