Patiko? Pasidalinkite!

Rietavas jau kurį laiką “turi” naują sporto salę, bet ja naudotis draudžiama. Draudžiama dėl to, kad iki šios dienos ji vis dar yra nepriduota. Kažkodėl Rietavo “karaliui” Antanui Černeckiui įstatymai negalioja – nepriduotoje salėje jis organizuoja puotą – “Naujametinį padėkos vakarą”.

Rietavo savivaldybės tarybos posėdyje meras Antanas Černeckis pasakojo, kad salėje dide­lių pro­ble­mų nė­ra – jos pri­da­vi­mas už­kliu­vo ug­nia­ge­siams dėl ne­su­de­rin­tų pro­jek­to da­lių. Jis pa­sa­ko­jo, kad sa­lės pro­jek­tas bu­vo da­ry­tas prieš 10 me­tų, o per tą lai­ką kei­tė­si ir bū­rys prie jo dir­bu­sių žmo­nių, to­dėl da­bar nie­kas ne­no­ri pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bės. Kai pa­ga­liau pa­vy­ko su­de­rin­ti do­ku­men­ta­ci­ją, pas­ku­ti­nio ban­dy­mo pri­duo­ti me­tu pa­aiš­kė­jo, kad ug­nia­ge­siams ne­tin­ka vie­nos du­rys, nors at­lie­kant eks­per­ti­zes bu­vo pa­tvir­tin­ta, kad vis­kas ge­rai.

„Ten yra kaip ir san­dė­lis, ug­nia­ge­siai nu­ro­dė, kad jį bū­ti­nai rei­kia izo­liuo­ti iš abie­jų pu­sių me­ta­li­nė­mis du­ri­mis. Šiuo me­tu be­rei­kia pa­keis­ti vie­nas du­ris“, – pasakojo Antanas Černeckis.

Pasirodo, kad viskas yra ne taip, o meras gyventojams galimai meluoja!

“Būkime vieningi” aiškinosi, kodėl 2019-04-23 pastatyta salė vis dar nepriduota. Klaipėdos priešgaisrinės priežiūros skyriaus vedėjas Mindaugas Lapas buvo paslaptingas. Iš pokalbio buvo galima suprasti, kad informacija yra galimai slepiama. Mindaugas Lapas, paprašytas pakomentuoti situaciją, pradėjo pasakoti apie asmens duomenų atskleidimą ir, neva, jis negali jų atskleisti. Paprotinus viršininką, kad jis mažų mažiausiai nusikalba, vis dėlto išgavome informaciją, kad buvo sudaryta komisija, kurioje priešgaisrinės tarnybą atstovavo Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiasis specialistas Laimonas Petraitis.

Susisiekus su Laimonu Petraičiu išsiaiškinome, kad priešgaisrinė tarnyba nepasirašė dėl to, kad buvo nebaigti statybos darbai. “Yra tvarka, pagal kurią mes turime priimti naujai pastatytą objektą. Aprašo punktai yra neišpildyti.” Kokie punktai neišpildyti, Laimonas Petraitis atsisakė komentuoti ir nuslėpdamas informaciją pridūrė, kad “pagal projektą nėra išpildyta statyba. Komisijos darbas šiuo metu yra sustabdytas tol, kol pabaigs statybos darbus”. Laimonas Petrauskas taip pat patvirtino, kad nepriduotas objektas negali būti eksploatuojamas.

“Gaisrininkai” nekalbūs, nes, kaip žinome, po Alytuje vykusios nelaimės, kaip įprasta “vaišėmis” trūkumus, vargu, ar pavyks panaikinti.

Techninę priežiūrą vykdančios įmonės UAB “Statybų techninė priežiūra” atstovas Romanas Mikalauskas buvo atviresnis ir atskleidė pagrindinės priežastis, dėl ko salė iki šiol yra nepriduota

img_20191217_151729133661398280796621.jpg

Iš pradžių Romanas Mikalauskas teigė negalįs pasakyti, bet po kurio laiko persigalvojo ir atskleidė priežastį, kodėl salė vis dar nepriduota ir kodėl “gaisrininkai” nepasirašė ant pridavimo akto.

Romanas aiškino, kad yra ir projektuotojų klaidų, kurie kažko nenumatė projekte. “Gaisrininkams užkliuvo laikančių konstrukcijų ugniai atsparumas, jie nėra tikri, kad šių laikančių konstrukcijų metalo atsparumas yra pakankamas” teigė Romanas Mikalauskas.

Pasirodo, kad visiškai ne duryse problema, kaip teigė Rietavo meras, o laikančių konstrukcijų ugniai atsparumas. Jeigu būtų problemadurysee, kaip teigė meras, salė jau senai būtų priduota.

Visi kalti, tik ne meras…

Spalio mėnesį Rietavo savivaldybės tarybos posėdyje sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Auž­bi­ka­vi­čius pareiškė, kad pro­jek­tuo­to­jai at­lie­ka skai­čiavi­mus prieš­gais­ri­nės da­lies pa­tiks­li­ni­mui, fi­ziš­kai ne­at­lik­tų dar­bų nė­ra, vis­kas „ka­bo“ su­de­ri­ni­mo bū­se­no­je.

Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pa­pil­dė, kad ga­na sun­kiai se­ka­si ben­drau­ti su pro­jek­tuo­to­jais. Jie daž­nai ne­at­sa­ko į skam­bu­čius, o per­skam­bi­na tik po ke­lių die­nų. Pa­si­trau­kę iš sta­ty­bų, ne­bai­gę dar­bų ran­go­vai taip pat ben­drau­ja van­giai. „In­ten­sy­viai skam­bi­na­me, kal­ba­mės, ta­čiau pro­ce­sas ju­da ne taip grei­tai, kaip mes no­rė­tu­me. Ža­dė­jo vis­ką su­tvar­ky­ti per mė­ne­sį, lai­ko pra­ėjo dau­giau, o spren­di­mo dar ne­tu­ri­me, ne­ma­tė­me su­de­rin­to pro­jek­to. Jei­gu taip tę­sis, bi­jau, kad ne­pri­ei­tu­me iki teis­mi­nio pro­ce­so. Grei­čiau­siai, tar­pu­sa­vy­je strin­ga fi­nan­si­niai at­si­skai­ty­mai, nie­kas ne­no­ri mo­kė­ti, pri­si­im­ti kal­tės“, – aiš­ki­no Antanas Černeckis.

Merui įstatymai negalioja

Meras organizuoja Naujametinį padėkos vakarą nepriduotoje salėje, rašoma Rietavo kultūros centro tinklalapyje:

“Gerbiami Rietavo savivaldybės gyventojai ir miesto svečiai,maloniai kviečiame Jus į Naujametinį padėkos vakarą, kuris vyks š. m. gruodžio 30 d. 18.00 val. Rietavo sporto salėje, Daržų g. 1, Rietave.

Šventinę programą pristatys Valstybinis ansamblis „Lietuva“, koncertą ves aktorė Kristina Kazlauskaitė. Kvietimo kaina – 7 Eur. (surinktos lėšos bus pervestos į Bendruomenės rėmimo fondą ir skirtos sergantiems vaikams).

Kvietimus galima įsigyti NUO GRUODŽIO 5 d. Rietavo savivaldybės kultūros centre.

Kasos darbo laikas:

I – IV 12.00 – 13.00 val. ir 16.00 – 18.00 val.

V 12.00 – 13.00 val. ir 16.00 – 17. 00 val. (1 val. prieš renginį).

Telefonas pasiteirauti (8 448) 68 510.

Organizuoja

Rietavo savivaldybė

Renginio metu bus filmuojama ir fotografuojama.”

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos yra kategoriškai prieš organizuojamus masinius renginius nepriduotuose objektuose

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovė telefonu patikino, kad jokie renginiai negali vykti nepriduotuose objektuose. Nepriduotas objektas negali būti eksploatuojamas.

Nepriduota salė nuomojama

Viename iš Rietavo savivaldybės ta­ry­bos po­sė­džių, tarybos narys Po­vi­las Ba­ta­vi­čius domė­jo­si, gal jau aiš­ki da­ta, ka­da spor­to sa­lė bus pri­duo­ta. „Gra­žu žiū­rė­ti, kai at­va­žiuo­ja ši­la­liš­kiai žais­ti krep­ši­nio, bet jau no­ri­si ma­ty­ti ir mū­sų gim­na­zi­jos vai­kus ten sportuojan­čius.”

Pasirodo, kad nepriduota salė yra nuomojama Šilalės krepšininkams, nors tai įstatymai griežtai draudžia.

Kada salė bus priduota neaišku. Kiek dar papildomų lėšų reiks pabaigti statyboms, taip pat nežinoma. Informacija tiesiog yra slepiama. “Karaliaus” aplaidumo niekas nepastebi, bet kuo puikiausiai visi žino, kad bet koks stambesnis “reikalas” savivaldybėje be mero žinios nėra sprendžiamas.

Kas priimtų atsakomybę, jeigu renginio metu įvyktų nelaimė?

O kas neš atsakomybę, jeigu Naujametinio koncerto metu nutiktų kokia nelaimė, ar kiltų gaisras? Pasirodo, kad bėda ne duryse, kaip bandė visuomenę raminti meras, o nešančių konstrukcijų gaisro atsparume. O gal yra ir daugiau pastabų, apie kurias nutyli nekalbūs “gaisrininkai” ir politikai?

Negi Rietavo “karalius” jaučiasi visagalis ir nesivadovauja įstatymais? Negi jam visiškai nerūpi gyventojų saugumas – juk, kiek žinome, renginyje bus ir mažamečių vaikų?..

Linas Naujelis


Patiko? Pasidalinkite!