Patiko? Pasidalinkite!

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos specialistai atliko antikorupcinį vertinimą dėl valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminavimo asmenims, siekiantiems įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę ar gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje  bei pateikė siūlymus, kaip būtų galima sumažinti korupcijos rizikas šioje srityje.

Atliekant antikorupcinį vertinimą nustatyta, kad nėra pakankamai aiškiai reglamentuota asmenų pripažinimo specialiųjų poreikių turinčiais kandidatais procedūra. Tokiam kandidatui gali būti pritaikoma egzamino vykdymo tvarka ir (ar) pakeista egzamino vieta. Pagal dabartinį reglamentavimą nėra aišku, kokio turinio pažyma pagrindžia kandidato specialiuosius poreikius ir kas, kokia apimtimi priima sprendimą pritaikyti specialią egzamino vykdymo tvarką. Siūloma detalizuoti pažymų apie kandidatus, turinčius specialiųjų poreikių, išdavimo ir tokių asmenų egzaminavimo tvarkas, kadangi nepakankamai išsamus teisinis reguliavimas gali sudaryti sąlygas neskaidriai pritaikyti asmeniui kur kas palankesnę egzaminų vykdymo tvarką ir tuo pačiu gauti egzaminų išlaikymą liudijantį pažymėjimą, reikalingą įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę ar gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Analizės metu pastebėta, kad nėra aišku iš kokių asmenų turėtų būti sudaroma Valstybinės kalbos mokėjimo ir Konstitucijos pagrindų egzaminų kvalifikavimo komisija (toliau – Komisija), nenustatytas Komisijos rotacijos principas. Siekiant skaidrios ir objektyvios Komisijos veiklos, pasiūlyta nustatyti nepriekaištingos reputacijos reikalavimus Komisijos nariams ir Komisijų narių rotaciją, pagal kurią tas pats asmuo negalėtų būti įtraukiamas į toje pačioje savivaldybėje formuojamos Komisijos sudėtį, pavyzdžiui, daugiau kaip 2 kartus iš eilės.

Nustatyta, kad teisiniu reguliavimu pavesta Komisijų veiklos priežiūrą vykdyti bent kelioms institucijoms, tačiau analizuotuose teisės aktuose, be kandidatų skundų dėl Komisijų išvadų nagrinėjimo, neatskleidžiama, kaip konkrečiai minėtos institucijos vykdo priežiūros funkcijas. Teisės aktai nenumato šių institucijų atstovų dalyvavimo egzaminų vykdymo ir vertinimo etapuose, jiems nesuteikti įgaliojimai savo iniciatyva peržiūrėti egzaminų darbus. Atsižvelgiant į tai, pasiūlyta nustatyti aiškesnį ir didesnį egzaminų priežiūrą vykdančių institucijų vaidmenį sudarant Komisijose egzaminuojamų asmenų sąrašus, vykdant egzaminus, tikrinant ir vertinant egzaminų darbus.

STT korupcijos prevencijos specialistai taip pat pasiūlė apsvarstyti galimybę suteikti migracijos padalinių darbuotojams teisines priemones inicijuoti užsieniečio pateiktų dokumentų, patvirtinančių valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų išlaikymo faktą, teisėtumo patikrinimą. Taip pat inicijuoti pakartotinį užsieniečio valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų žinojimo vertinimą esant kitai Komisijos sudėčiai arba dalyvaujant migracijos padalinio darbuotojui.

Švietimo ir mokslo ministerija ir Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos per 2 mėnesius turėtų informuoti STT, kaip atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktus pasiūlymus.

STT ir anksčiau yra skyrusi dėmesį korupcijos apraiškų dėl leidimų gyventi Lietuvoje užsieniečiams išdavimo mažinimui. 2013 metais buvo atlikta korupcijos rizikos analizė Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos veiklos srityse. Šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, sudarant galimybę užsieniečiams neteisėtai legalizuoti savo buvimą Lietuvoje. Nuo 2014 metų STT tirtose bylose, vienuolika asmenų buvo kaltinami prekyba poveikiu išduodant leidimus užsienio šalių piliečiams laikinai gyventi Lietuvoje. Už korupcinius nusikaltimus šioje srityje teismas kaltais yra pripažinęs asmenis, kuriems skirtos baudos.

Su antikorupciniu vertinimu galite susipažinti čia.

STT inf.


Patiko? Pasidalinkite!