Patiko? Pasidalinkite!

DĖL LRT ATSAKYMO/ATSIRAŠYMO IR POLITINIŲ DISKUSIJŲ  FORMOS BEI TURINIO  LRT TELEVIZIJOJE

Laiškas adresuotas LRT. Kopijos: LR Prezidentūrai, LRS Kultūros komitetui, Vyriausiajai rinkimų komisijai

Dėkodami Lietuvos Respublikos prezidentūrai  ir Seimo Kultūros komitetui už dėmesį Nacionalinės vartotojų konfederacijos kreipimusi į LRT – „Dėl visuomenės balso uzurpavimo LRT vykdant partijų debatus“ , pabrėžiame, kad iš LRT gautas atsakymas Konfederacijos netenkina bei neatitinka dalies visuomenės lūkesčių.

Atsakyme buvo išvardinti teisės aktai, kuriais remiantis rengtos diskusijos  su nuorodą į VRK įsakymus bei LRT įstatymą ir, galiausiai, atsirašyta ne visai korektiškai, ir ne į temą:

„< …>mūsų manymu, ypač jautriu politinės kampanijos laikotarpiu pasirinkus, kaip nurodyta Rašte, nevyriausybinių organizacijų, profesinių sąjungų, asociacijų ar akademinės visuomenės atstovus  tokių debatų laidų vedėjais, neturinčius minėtos patirties vesti tokias laidas ilgai trunkančiame ir dažnai „karštame“ nuo priešrinkiminės retorikos tiesioginiame eteryje, galėtų atsiliepti tokių laidų kokybei, pažeisti Seimo rinkimų ir Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės  įstatymuose nustatytus lygiateisiškumo ir objektyvumo principus, taikomus tokioms laidoms politinės kampanijos metu.“

Savo rašte mes net nebuvome užsiminę, kad prašome laidų vedimą patikėti kažkuriems visuomenės atstovams, o pabrėžėme tik jų dalyvavimo svarbą ir būtinumą.

Primename, kad debatai, atitinkantys LRT įstatymo raidę, „privalo <…> stiprinti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir demokratiją, kurti, puoselėti ir saugoti nacionalinės kultūros vertybes, ugdyti toleranciją ir humanizmą, bendradarbiavimo, mąstymo ir kalbos kultūrą, stiprinti visuomenės moralę ir pilietiškumą, ugdyti šalies ekologinę kultūrą <….> Rengdamas ir skelbdamas programas bei rengdamas ir skelbdamas LRT portalo turinį, LRT turi vadovautis objektyvumo, demokratijos, nešališkumo principais, užtikrinti žodžio ir kūrybos laisvę, LRT programose ir LRT portale turi atsispindėti įvairios pažiūros ir įsitikinimai. LRT programose ir LRT portale dalyvauti bei reikšti savo pažiūras turi teisę įvairių įsitikinimų žmonės <…>“.

Taigi, tarpininkaujant patyrusiam žurnalistui, debatai privalėjo vykti maždaug taip: paruošiamajame etape akademinės bendruomenės, NVO bei politikai pateikia klausimus, susijusius su esminėmis Lietuvos ilgalaikėmis problemomis. Po to parengiama debatų tematika.

Taigi, demokratinės valstybės politiniuose debatuose greta profesionalaus vedėjo turėtų dalyvauti: akademinės bendruomenės, NVO atstovų, vaizdžiai tariant, „ložė“ ir politinių partijų atstovų „ložė“. Galėtų būti kviečiami, esant reikalui, ir kompetentingų valstybės institucijų atstovai.   Debatuose taip pat turi būti suteikiamas laikas partijų atstovams vieni kitiems užduoti klausimus. Panašios auditorijos ir rimti disputai yra įprasti kitų demokratinių valstybių TV studijose.

Deja, nieko panašaus nematėme Lietuvos LRT, greičiau priešingai – žurnalistė/laidos vedėja R.Miliūtė, pažeisdama etikos ir žurnalistinės etikos normas, laidų metu akcentuodama, jog „debatai organizuojami LRT iniciatyva“, laidų žiūrovams duodavo suprasti, jog LRT daro malonę rengdama debatus (duota suprasti, jog galėjo ir neorganizuoti debatų?), debatų metu pastoviai reikšdavo savo asmeninę nuomonę.

Tenka konstatuoti, kad LRT vykdyti debatai savo forma ir turiniu (prisiminkime reitinginę vykdymo tvarką) grubiai pažeidė LRT įstatymo nuostatas, tuo valstybei darydama nemenkus nuostolius. Deja, iš LRT atsakymo Nacionalinei vartotojų konfederacijai sprendžiame, kad esamo veikimo, kuris pažeidžia LRT įstatymo nuostatas ir toliau nesiruošiama keisti.

Beje, ir taip vadinamas politologų – viešų ryšių ekspertų galutinis – priešrinkiminis  LRT forumas 2020 10 5 d. sukėlė nuostabą bei pasipiktinimą, nes laidoje, formuoti visuomenės nuomonę, buvo pakviestas kriminalinės reputacijos asmuo Aidas Puklevičius, kuris eidamas  diplomato pareigas pasisavino 200 tūkst. litų ir buvo nuteistas 4-iems metams. Jis begėdiškai suniekino „Kartų solidarumo sąjungą – Santalką Lietuvai“, kurios nariais yra daug garbaus amžiaus žmonių, o jos vadovas, Sąjūdžio kūrėjas, Arvydas Juozaitis turi mokslinį daktaro laipsnį. Tai aiškus politinio užsakymo vykdymas, kurį eilinį kartą atlieka LRT, pažeisdama LRT įstatymą?

Politika neprasideda ir nesibaigia priešrinkiminiu mėnesiu. Ji turi tęstis nuolat – ištisus ketverius metus, todėl, artimoje ateityje yra tikslinga rengti, būtent, tokio aukščiau nusakyto formato politinių diskusijų – forumų laidų seką, su rimtu paruošiamuoju darbu ir gerai struktūrizuota problematika bei plačia,  pilnai visuomenę atstovaujančia auditorija. Mums yra pavykę LR Seime 2018 m. išreikalauti mokestinės politikos debatų, kuriuose plenarinių posėdžių salėje tribūna buvo suteikta akademikams, kitų svarbių valstybinių instancijų atstovams, todėl  nematome kliūčių, jog tokio pobūdžio renginiai galėtų būti organizuojami LRT.

Po kiekvienos Seimo sesijos turėtų įvykti viešas forumas, kuriame politikai atsiskaitinėtų visuomenei – NVO atstovams ir žurnalistams bei akademinei bendruomenei už savų programų vykdymą, o prieš naują Seimo sesiją galėtų būti rengiami forumai plačia prasme, kuriuose būtų diskutuojama dėl reikalingiausių Lietuvai reformų/įstatyminių metmenų.

Reikalaujame nacionalinio transliuotojo laikytis LRT įstatymo esminių nuostatų, politinių laidų prodiusavime ir režisavime įvykdyti reikiamas permainas, o kitų valdžios instancijų prašome visokeriopai užtikrinti reikiamą demokratijos kokybę ir naują politinę kultūrą.

Nacionalinės vartotojų konfederacija tarybos prezidentė

Alvita Armanavičienė


Patiko? Pasidalinkite!