Patiko? Pasidalinkite!

Plungės rajono savivaldybės administracija organizuoja konkursą karjeros valstybės tarnautojo – Plungės miesto seniūnijos seniūno pareigoms užimti.

Pareiginės algos koeficientas –10.

Paskirtis –  užtikrinti viešųjų paslaugų teikimą seniūnijoje, kontroliuoti Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą seniūnijos teritorijoje, išsiaiškinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius, pastabas bei pasiūlymus ir teikti juos Savivaldybės administracijos direktoriui, kitoms Savivaldybės institucijoms

Specialieji reikalavimai

Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.

Turėti 3 metų darbo patirtį.

Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, gyventojų socialines garantijas.

Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti seniūnijos veiklą.

Gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles.

Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.     

Dokumentai teikiami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo.

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

  1. prašymą;

  2. VATIS nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

  3. užpildytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą;

4.  užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną;

  1. Valstybės tarnybos departamento prašymu – diplomo kopiją, darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją, kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją, dokumento, įrodančio teisę valdyti motorines transporto priemones, kopiją.

Plungės sav. inf.


Patiko? Pasidalinkite!