Patiko? Pasidalinkite!

Prezidento kalba tradiciniame Valstybės dienos priėmime

Brangūs svečiai,

šiemet Lietuvos Valstybės dieną minime ypatingomis aplinkybėmis. Rusijos valdantysis režimas neapsikęsdamas laisvės kaimynystės pakilo į karą prieš laisvos Ukrainos žmones.

Laisvajam pasauliui, taip pat ir Lietuvai, vėl iškilo egzistencinė grėsmė.

Lietuvos istorijoje tai ne nauja grėsmė. Prieš beveik 800 metų laisvę mylinčių lietuvių Karalius Mindaugas įkūrė vieningą, stiprią, grėsmėms atsispirti galinčią, į Vakarų civilizaciją geopolitiškai atsigręžusią Lietuvos valstybę.

Per tuos aštuonis šimtmečius Lietuvos valstybei ne kartą teko būti Vakarų civilizacijos – pagarbos žmogaus laisvei, orumui ir gyvybei civilizacijos – forpostu. Gindami šias vertybes iškovojome šlovingų pergalių, deja, patyrėme ir pralaimėjimų. Ne kartą gynėme savo laisvę ir orumą pogrindžio sąlygomis, kai Lietuvos valstybė buvo ištrinta iš žemėlapių, – bet ne iš lietuvių širdžių.

Iš kartos į kartą perduodama lietuvybė, Tėvynės meilė degė mūsų protėvių ir tėvų širdyse ir net du kartus XX a. Lietuva atkūrė savo nepriklausomybę, grįždama į laisvų Vakarų civilizacijos šalių gretas.

Dabar, kai Vakarų civilizacija vėl kyla ginti savęs, mes turime prisiminti, iš kur kyla Vakarų civilizacijos pranašumas ir jos saugumas.

Švenčiame juk ne tik Lietuvos Valstybės dieną, bet ir Lietuvos Himno dieną – dieną, kai giedame „Tautišką giesmę“ ir prisimename šio šedevro autorių gydytoją Vincą Kudirką.

Aš noriu šiandien prisiminti ir dar vieną Vinco Kudirkos eilėraštį – „Ne tas yra didis“. Jame poetas ir publicistas Vincas Kudirka demaskavo melagingą imperinę „didybę“, kurios galią skelbia „griuvėsių daugybė“, ir nubrėžė, kas yra tikroji moderniųjų laikų galia ir didybė.

Leiskite man pacituoti: „Galingas tasai, kurs be kraujo gal skleisti Tarp svieto brolystę iš krašto į kraštą, Kurs vargdieniams duoda jų strėnas attiesti, Palengvindams sunkią gyvenimo naštą.“

Civilizacija, kuri be kraujo skleidžia taiką ir brolystę pasaulyje, kuri siekia palengvinti gyvenimo naštą silpnesniesiems, – tokia civilizacija yra iš tiesų galinga, – primena mums Vincas Kudirka.

Būtent tokia yra Vakarų civilizacijos galia, laisvojo pasaulio galia, kuris ginklą pakelia tik tada, kai tenka ginti savo laisvę. Tokia yra ir Lietuvos galia.

Manau, kad abu šios šventės „kaltininkai“ – ir Karalius Mindaugas, ir gydytojas Vincas Kudirka – šiandien turėtų būti laimingi. Lietuva yra stipri, išorės grėsmėms atsispirti galinti, laisvąjį pasaulį kartu su kitomis laisvomis tautomis nuo priešų ginanti valstybė, kurios didybę ir galią matuojame jos piliečių gerovės matu.

Tokią Lietuvą kviečiu kurti Jus visus!

Už tokią Lietuvą kviečiu visus pakelti taures!

Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos Prezidentas

P.S. BV komentaras

Mūsų „užmirštuoliui” prezidentui reikia priminti apie karalių Mindaugą, Antrąjį Pasaulinį karą ir kitas Vakarų niekšybes:

Prieš ką Amerika dar nekariavo? (Karų sąrašas)

Karalius Mindaugas – išdavikas, niekšas ir bailys


Patiko? Pasidalinkite!