Patiko? Pasidalinkite!

Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidentui:

Reikalavimas nedelsiant atsakyti į klausimus ir imtis veiksmų

Jūsų dabartinis bandymas įteisinti prievartinius tyrimus dėl Covid-19 mums kelia didelį susirūpinimą ir klausimus, į kuriuos REIKALAUJAME nedelsiant atsakyti.

 1. Kodel siūlote taikyti perteklines profilaktikos ir kontrolės priemones del COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), vien įtariant, kad žmogus serga be simptomų? Niekas neturi teisės žmogų tirti, gydyti ar kitaip atlikti bet kokius bandymus su juo be to asmens sutikimo. Tai yra žmogaus teisės, tą garantuoja LR Konstitucija. Žmogus turi teisę į gyvybę, tačiau ne į priverstinį gydymą.
 2. Kada ir kaip nustatomas užkrečiamų ligų protrūkis organizacijose? Ir kas jį nustato? Kokia sergančių apimtis rodo tokį protrūkį?
 3. Kuo remiantis šio įstatymo pakeitime numatyti reikalavimai tikrinti savo sveikatą prieš pradedant dirbti ir vėliau periodiškai? Tai prieštarauja Konstitucijos 21str.
 4. Kodėl tokias priverstines priemones laikote proporcingomis epidemiologinei būtinybei ir užkrečiamųjų ligų rizikos valdymui?
 5. Teigiate, kad Pasaulio sveikatos organizacija bei kitos tarptautinės institucijos pasisako prieš privalomas intervencijas, kad jos turi būti pamatuotos ir pagrįstos aiškiais kriterijais. Tokių kriterijų nustatymas epidemijos metu nėra įmanomas, nes nebūtų taikomos tikslinės intervencijos. Kokiais teisiniais dokumentais remiatės, kėsindamiesi taikyti tokias intervencijas į žmogaus kūną?
 6. Kaip tai suderinama su Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21, 29, 48 straipsniais?

21 Konstitucijos straipsnis skelbia: Žmogaus asmuo neliečiamas. Žmogaus orumą gina įstatymas. Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes. Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai.

29 Straipsnis. Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

48 Straipsnis. Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju.

 1. Kaip tai suderinama su Europos Sąjungos Pagrindinių Teisių Chartija?

I Antraštinė dalis. Orumas

 1. Straipsnis. Žmogaus orumas yra neliečiamas. Jį reikia gerbti ir saugoti.
 2. Straipsnis. Niekam negali būti paskirta ar įvykdyta mirties bausmė.
 3. Straipsnis. Teisė į asmens neliečiamybę. 1. Kiekvienas asmuo turi teisę į fizinę ir psichinę neliečiamybę.
 4. Straipsnis. Kankinimo ir nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo uždraudimas. Niekas negali būti kankinamas, patirti nežmonišką ar žeminantį elgesį arba būti taip baudžiamas.

14 Straipsnis. Teisė į mokslą. 1. Kiekvienas turi teisę į mokslą; profesinis ir tęstinis mokymasis turi būti prieinamas visiems.

15 Straipsnis. Laisvė pasirinkti profesiją ir teisė dirbti. 1. Kiekvienas turi teisę į darbą ir užsiimti laisvai pasirinkta profesija ar veikla.

III Antraštinė Dalis Lygybė. 20 Straipsnis. Lygybė prieš įstatymą. Prieš įstatymą visi lygūs.

Jūs esate atsakingi prieš visą tautą, todėl privalote dirbti tautos labui ir privalote paklusti Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Jūsų dabartiniai veiksmai kvalifikuotini pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 99 straipsnį: GENOCIDAS „Tas, kas siekdamas fiziškai sunaikinti visus ar dalį žmonių, priklausančių bet kuriai nacionalinei, etninei, rasinei, religinei, socialinei ar politinei grupei, organizavo, vadovavo ar dalyvavo juos žudant, kankinant, žalojant, trikdant jų protinį vystymąsi, deportuojant, kitaip sudarant tokias gyvenimo sąlygas, kad jos lėmė visų jų ar dalies žūtį, ribojo toms grupėms priklausančių žmonių gimstamumą ar prievarta perdavė jų vaikus kitoms grupėms,baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos”. Primename, kad šiam straipsniui netaikomas senaties terminas.

Primename, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnį: „Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas, priešingas Konstitucijai. Galioja tik paskelbti įstatymai. Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės”.

Reikalaujame nedelsiant sustabdyti prievartą ir socialinę segregaciją įteisinančio įstatymo (Įstatymo Projekto pataisos Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 8, 18, 26 ir 40 Straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 91straipsnio įstatymo) ir susijusius su šiuo dokumentų kūrimą. Reikalaujame nedelsiant pateikti atsakymus į aukščiau įvardytus klausimus. Reikalaujame Lietuvos Respublikos Seimo atmesti šį, prievartą įteisinantį įstatymo projektą ir pareikšti nepasitikėjimą Vyriausybe. Reikalaujame suspenduoti vyriausybės veiklą, rengiant interpeliacijas ir pareiškiant nepasitikėjimą atsakingiems pareigūnam, bei pradėti jiems ikiteisminį tyrimą dėl grubaus įgaliojimų viršijimo ir antikonstitucinės veikos.

Susirūpinę atsakingi Lietuvos Respublikos piliečiai.


Patiko? Pasidalinkite!