Patiko? Pasidalinkite!

Jonas Noreika  remiantis užantspauduotu hitleriniu spaudu 1941 m. rugsėjo 25 d. Šiaulių apygardos komisaro (vok. Gebietskommisar) raštu, draudžia vaidinimą pagal Petro Vaičiūno „AUKSO GROMATA“ pastatymą.

Vpokiškas nurodymas.jpg

Šiaulių krašto apygarda (vok. Kreisgebiet Schaulen-Land) buvo Ostlando teritorinis vienetas 1941–1944 metais. Apygardos komisaras (vok. Gebietskommissar), 1941–44 nacių Vokietijos okupacijos Lietuvoje laikotarpiu vokiečių civilinės valdžios pareigūnas.

Noreikos įsakymas.jpg

Jonas Noreika pasirėmęs Pono Šiaulių Apygardos Komisaro raštu praneša, kad: „vaidinimo „Ausko Gromata“  vokiečių kalboje „Der Goldene Brief“ – pastatymas Šiaulių apygardoje yra uždraustas. Jei šis veikalas būtų išleistas brošiūros pavidale ir platinamas – sulaikyti ir pristatyti man.“ Pasirašo Šiaulių Apskriteis Viršininkas Jonas Noreika.

 

Pagal Petro Vaičiūno knygą (AUKSO GROMATA. 4 v. pjesė. Past. Borisas Dauguvietis, rež. Borisas Dauguvietis ir Stasys Pilka, dail. Mstislavas Dobužinskis), baudžiauninkų ir sukilėlių dainos Juozas Tallat-Kelpša.

Aukso gromata pjesė.png

Tai gal jau laikas praregėti visiems fašistinio rėžimo garbintojams , kurie save laiko Lietuvos patriotais? Ką apie tai mano spektaklių režisierius Juozas Ivanauskas, kuris garbina Jona Noreiką. Ką apie tai mano Arvydas Anušauskas, Vytautas Radžvilas ir kiti nutautėję patriotai.

Vaidas Žemaitis

 


Patiko? Pasidalinkite!