Patiko? Pasidalinkite!

Lapkričio 25 d. 5 Lietuvos banko vadovą Gediminą Šimkų ekspertai.eu kreipėsi patarimo.

Lietuvos banko buvo prašoma išsiaiškinti svetingoje Lietuvoje veikiančio užsienio finansinės įstaigos – SEB banko – savivalės atvejus ir pateikti išsamius atsakymus.

„Taip pat prašome atsakyti į papildomą klausimą: ką daryti legaliai veikiančiai šalies įmonei, neturinčiai jokių problemų su jokiomis institucijomis, jei Lietuvoje veikiantys bankai neatidaro tai įmonei atsiskaitomųjų sąskaitų? Koks būtų Lietuvos banko patarimas?“, – buvo rašoma Lietuvos banko lyderiui.

Gruodžio 2 d. Lietuvos bankas atsiuntė atsakymą.

„Lietuvos bankas 2022 m. lapkričio 25 d. gavo Jūsų kreipimąsi dėl AB SEB banko veiksmų (toliau – Bankas).

Informuojame, kad asmenų prašymai ir skundai Lietuvos banke nagrinėjami vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. gegužės 8 d. nutarimu Nr. 03-76 (toliau – Taisyklės), nustatyta tvarka. Taisykles galite rasti Lietuvos banko interneto svetainėje adresu e-tar.lt.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad, remiantis Taisyklėse nustatyta tvarka, asmuo, manantis, kad atitinkamas finansų rinkos dalyvis pažeidė jo teises arba teisėtus interesus, susijusius su teikiamomis finansinėmis paslaugomis, prieš kreipdamasis su skundu į Lietuvos banką pirmiausia privalo raštu kreiptis į finansų rinkos dalyvį, nurodydamas jam savo reikalavimus (Taisyklių 15 punktas). Jeigu per finansų rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą terminą (per 15 darbo dienų) atsakymas asmeniui nepateikiamas arba atsisakoma tenkinti jo reikalavimą, asmuo, remdamasis Taisyklėse nustatyta tvarka, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką, pateikdamas atitinkamos formos skundą. Lietuvos bankui teikiami skundai ir (arba) prašymai, Taisyklėse nurodyta tvarka turi būti pasirašyti jį pateikusio asmens (pvz., elektroniniu parašu, ranka pasirašytu parašu ir (arba) kitu būdu, kuris sudaro galimybę tinkamai identifikuoti skundą ar prašymą pateikusį asmenį) kartu pridedant juridinio asmens atstovavimą pagrindžiantį dokumentą bei finansų rinkos dalyvio atsakymo į asmens kreipimąsi kopiją, o jeigu finansų rinkos dalyvio atsakymas per finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatytą terminą negautas, asmens kreipimosi į finansų rinkos dalyvį kopiją.

Taigi, prašome Jūsų per 5 darbo dienas nuo šio laiško gavimo dienos, patikslinti skundą:

pateikiant pasirašytą kreipimąsi į Lietuvos banką;
pateikiant juridinio asmens atstovavimą pagrindžiančius dokumentus;
pateikiant Banko atsakymo į Jūsų raštišką kreipimąsi kopiją, o jeigu Banko atsakymas per finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatytą terminą nebuvo gautas, Jūsų kreipimosi į Banką kopiją.

Informuojame, kad jeigu per nustatytą terminą nepateiksite trūkstamos informacijos, Lietuvos bankas nenagrinės Jūsų kreipimosi“, – rašoma Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento atsiųstame rašte.

Ekspertai.eu atsižvelgdami į Lietuvos banko prašymą pateikia visus prašomus dokumentus ir, jei reikia, pasirašys nors ir ant kiekvieno dokumento lapo.

Ekspertai.eu taip pat atkreipia dėmesį, kad visą turimą informaciją apie situaciją su SEB banku jau pateikė pirminiame save kreipimesi į Lietuvos banką (apie tai plačiau publikacijoje „Į Lietuvos banko vadovą Gediminą Šimkų „ekspertai.eu“ kreipėsi patarimo“).

O papildomai pateikia informacija apie tai, kaip SEB bankas bendrauja su klientais ir kaip atsisako į paklausimus atsakyti raštu bei ką nors iš viso komentuoti.

Šia tema jūsų dėmesiui „Aktualus skambutis“ – jautrus keturių SEB banko darbuotojų paaiškinimai chronologine tvarka:


Patiko? Pasidalinkite!